|
|
|
|
RSS
|
"Булброкърс" е класиран за посредник при продажбата на ЕВН, 22 юни 2011г.

Агенцията за приватизация класира "Булброкърс" да бъде  инвестиционния посредник по продажбата на държавните дялове в електроенергийното дружество ЕВН. Компанията е избран с конкурс, в който основна тежест имаше предложената комисиона след успешни продажби, както и оборотът по сделки, сключени от кандидатите в предишни години, включително и приватизационни. 

Държавата продава по 33% - цялото си участие, от "ЧЕЗ Разпределение България", "ЧЕЗ Електро България", "ЕВН България електроразпределение" и "ЕВН България електроснабдяване". "Булброкърс" е класиран за посредник на двете компании на ЕВН, действаща в южната част на страната.

Договорите с посредниците ще бъдат сключени до 14 дни, след като ги одобри Надзорният съвет на приватизационната агенция. Акциите на четирите компании ще се продават на приватизационния пазар на Българската фондова борса и те няма се търгуват публично след това.
 
"Булброкърс" ЕАД е инвестиционен посредник с четиринадесетгодишна история и лидерски позиции в страната. Компанията е член на "Финансиа Груп", финансовото подразделение на "Алфа Финанс Холдинг".