|
|
|
|
RSS
|
"СТС Финанс" се вля в "Булброкърс" ЕАД, 2 януари 2008 г.

Успешно приключи процесът по вливане на "СТС Финанс" ЕАД в "Булброкърс" ЕАД. Окрупняването на двата лицензирани инвестиционни посредника под бранда "Булброкърс" ЕАД бе одобрено предварително и от Комисията за финансов надзор. То е част от стратегията на "Алфа финанс холдинг" АД чрез финансовото си подразделение Финансиа груп АД за увеличаване на пазарния дял в областта на инвестиционното банкиране.

Основната цел е предлагане на комплексно и качествено обслужване на инстутиционални и индивидуални клиенти чрез покриване на висок стандарт на инвестиционното посредничество във всичките му аспекти. Ще бъде постигната оптимална синергия и оптимизация при запазване на пълна приемственост в дейността на двете дружества.

"Булброкърс" e един от лидерите на българския борсов пазар с над 10-годишна история на финансовите пазари и множество големи институционални и чуждестранни клиенти. За 2007 г. оборотът му на фондовата борса възлиза на 1 573 000 000 лв. 

"СТС Финанс" е един от водещите инвестиционни посредници в областта на електронната търговия с валута, чуждестранни акции и деривати.

Новият Съвет на директорите на "Булброкърс" ЕАД е в състав: Иван Ненков – председател, Станимир Кръстев – зам. председател, Росица Лисичкова, Радослав Рачев – изпълнителен директор с ресор "Институционални и външни клиенти", Иво Сеизов – изпълнителен директор с ресор "Форекс и ритейл".

Към 31.12.2007 г. по предварителни данни от счетоводните отчети на "Булброкърс" ЕАД и "СТС Финанс" ЕАД общият собствен капитал на обединената компания възлиза на 9 190 000 лева, общата печалба преди данъци за 2007 г. на 5 292 000 лева, а общата сума на активите е над 1,5 млрд. лева.

Освен "Булброкърс" ЕАД, "Финансиа груп" АД /финансовото подразделение на "Алфа финанс холдинг" АД/ включва още: дружеството за консултации в областта на корпоративните финанси "Булброкърс консултинг" ЕООД, управляващото дружество "Алфа асет мениджмънт" ЕАД и дружеството за секюритизация на вземания "Алфа кредит" АДСИЦ. Част от "Финансиа груп" е и македонската "Капитал банка" АД Скопие /бивша "Интернационална приватна банка" Скопие/.

През първото 3-месечие на 2008 г. предстои да бъдат финализирани сделките по придобиване от страна на "Финансиа груп" АД на 51 % от "Брокер инс" ООД /водещ лицензиран застрахователен брокер на българския пазар/ и на 51 % от "Еуроброкер" АД, Скопие /инвестиционен брокер на македонския пазар/.